Eğitimlerimiz

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler çalışanlarına sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek veya  verdirmek zorundadır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi güvenlik kültürü kazanılmasında son derece önemlidir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki; İş Kazalarının; % 78’i insan hatası sebebiyle, % 20 ‘u mekanik hatalar sebebiyle, % 2’si öngörülemeyen, önlenemeyen sebeplerle meydana gelmektedir.

İş Kazalarının % 50’si kolaylıkla önlenebilecek kazalardır. İş Kazalarının % 48’i sistemli bir çalışma ile önlenebilecek türden kazalardır. Kazaların sadece % 2 ‘si önlenemeyecek türden kazalardır. Meslek hastalıklarının ise 0 ü gerekli tedbirlerin alınması suretiyle önlenebilmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve  Yargıtayca verilen içtihat niteliğinde bazı kararlar ile eğitimin önemine vurgu yapılmaktadır. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 23.03.1982 tarih ve 1498 esas sayılı ve 1701 karar sayılı kararında; “İşçiyi eğitmeden çalıştırmaya başlayan işveren, meydana gelen iş kazasından sorumludur.” ifadesine yer verilmiş, bir diğerinde ise Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 16.06.2004 tarih ve 2004/21-365 esas sayılı ve 2004/369 karar sayılı kararında “İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim, bir kısım mevzuat ve hükümlerini içeren belgelerin verilmesiyle değil, eylemli olarak bu bilgilerin aktarılması ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir.” denilmektedir.

Çalışanlara İSG Eğitimi Verdirilmesi Yönünde Yasal Mevzuat
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, “Çalışanların Eğitimi” başlıklı 17 nci maddesinde şu hükümlere yer verilmiştir:
“(1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Konuları:

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 • Uyarı işaretleri, Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Termal konfor şartları,
 • Ergonomi,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İlk yardım, kurtarma,

Eğitim Süresi;

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa ve 16 saat
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir.